What happened to Jela?®

Media ········· Installation
Produced ······ 2020


The concept of breaking down expectations is timeless, because history always repeats itself - it just changes the appearance. Jela was embroidering her wedding towel with great expectations from the year 1941. She most likely thought that it was the beginning of the most beautiful period of her life. Although it wasn't the usual practice, she embroidered her name, wanting to add more personalization and meaning in that way, both to the towel and the year of her new beginning. The time we are in brings with itself uncertainty which is like an unspoken tradition that we inherit dor generations. The enormous contrast between the expectations of one year and what that year actually brough; a wedding towel and the year 1941. gives us uncertainty and begs the question - what happened to Jela?
Концепт рушења очекивања је безвременски, јер се историја стално понавља - само се пресвлачи. Јела је везла свој свадбени пешкир са пуно очекивања од 1941. године. Вјероватно је мислила је да ће то бити почетак најљепшег периода њеног живота. Иако то није било уобичајено, извезла је своје име, желећи да га тако додатно персонализује и да му на значају, и њему и години новог почетка. Неизвјесност коју вријеме у коме се налазимо са собом носи је неизречена традиција коју насљеђујемо генерацијама. Огроман контраст између очекивања од једне године и тога што је та година стварно донијела; свадбени пешкир и 1941. година нам намећу неизвјесност и питање - шта се десило са Јелом?    

1. The wedding was cancelled because the groom went to a war from which he never came back. When the war was over, Jela married someone else.

2. The wedding was cancelled because the groom was imprisoned and sent to a labour camp. When he came back, they quickly got married and lived happily.

3. The wedding was cancelled because the groom went to be a chetnik. He didn't come back. Jela was imprisoned and taken to Jasenovac concentration camp, where she stayed until the end of the war. She married someone that was close with her in the camp.

4. There was no wedding, because Jela died in a massacre at Pribilovci.

5. There was a wedding. They both went to be partisans. Jela died in 1943.

6. There was a wedding. They were both sent to Dachau concentration camp. Both ended up in a gas chamber.

7. There was a wedding. They were sent to Auschwitz concentration camp. Only Jela returned. She worked as a teacher. Never got married again.

8. There was a wedding. Not long after that Jela lost her life at the ustasha massacre of Drakulić.

9. There was a wedding. Jela perished while escaping the Kozara mountain, together with her husband and child.

10. There was no wedding. They both went to be partisans. Jela became a nurse during her time in the Kozara mouintain. When the war was over they got married. Jela became a doctor. They didn't have children.

11. There was a wedding. The husband went to a war from which he didn't return. Jela remained alone with a child. She never married again.

12. There was a wedding. When the war began, they escaped to America. They worked in a car factory. They never returned.

13. There was a wedding. Jela gave birth to a child. The husband went to war after which he gained a political function.

14. There was a wedding. The husban went to war. When he came back, Jela greeted him with a child. They lived happily.
1. Свадба је отказана јер је младожења отишао у рат из кога се није вратио. Када је рат завршен, Јела се удала за другог.

2. Свадба је отказана јер је младожења заробљен и послат у логор. Када се вратио, вјенчали су се на брзину и живјели срећно.

3. Свадба је отказана јер је младожења отишао у Четнике. Није се вратио. Јелу су заробили и одвели у логор Јасеновац, гдје је дочекала крај рата. Удала се за сапатника из логора.

4. Није било свадбе, јер је Јела настрадала у покољу у Прибиловцима.

5. Била је свадба. Обоје су отишли у Партизане. Јела је погинула 1943.

6. Била је свадба. Обоје су послати у логор Дахау. Завршили су у гасној комори.

7. Била је свадба. Обоје су послати у логор Аушвиц. Вратила се само Јела. Радила је као учитељица. Није се поново удавала.

8. Била је свадба. Недуго након тога Јела је настрадала у усташком покољу у селу Дракулић.

9. Била је свадба. Јела је страдала у збјегу на Козари, заједно са мужем и дјететом.

10. Није било свадбе. Обоје су отишли у Партизане. Јела је постала болничарка на Козари. Када је рат завршен вјенчали су се. Јела је постала докторка. Нису имали дјеце.

11. Била је свадба. Муж је отишао у рат из кога се није вратио. Јела је остала сама са дјететом. Није се више удавала.

12. Била је свадба. Када је почео рат, побјегли у Америку. Радили у фабрици аутомобила. Нису се никада вратили.

13. Била је свадба. Јела је родила дијете. Муж је отишао у рат из кога се вратио као политички функционер. Добили су стан и све привилегије.

14. Била је свадба. Муж је отишао у рат. Када се вратио, дочекала га је Јела са дјететом. Живјели су срећно.